Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологічна профілактика професійних деформацій»

Деталі

                                                     Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологічна профілактика професійних деформацій»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: закономірності та механізми виникнення професійної деформації, а також її види і специфіка проявів, прийоми виявлення та попередження .

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія,Психопатологія, Вступ до спеціальності «Спеціальна психологія» та психологічна деонтологія.

4. Метою формування у студентів-психологів компетентності щодо психологічної сутності професійної деформації, її причин та показників, заходів профілактики.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

1) формування у студентів знань з теоретичних основ організації та здійснення психологічної профілактики в різних сферах діяльності психолога;

2) вироблення практичних навичок психопрофілактичної роботи з використанням знань даного курсу;                                     3) стимулювання творчої активності в ході самостійної роботи та виконання науково-дослідних завдань.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності

1.

Знати:

специфічніособливостіпсихологічноїпрофілактики як окремого виду діяльності практичного психолога;

актуальні напрямки психопрофілактичноїроботи;

рівні та завданняпсихологічноїпрофілактики;

принципипсихологічноїпрофілактики;

форми та методипсихопрофілактикипрофесійнихдеформацій;

особливостіпланування та проведенняпсихопрофілактичнихзаходівпрофесійноїдеформації;

специфікуорганізації та проведенняпсихопрофілактичнихзаходів у різних сферах діяльності практичного психолога;

особливостіпсихопрофілактичноїроботи з різнимикатегоріяминаселення;

типовіпроблемиорганізації та проведенняпсихопрофілактичнихзаходівпрофесійноїдеформації;

нормативно-регулятивніаспектипсихопрофілактичноїроботи.

Вміти:

застосовуватитеоретичнізнання з курсу у практичнійпрофесійнійдіяльності;

розроблятипрограми, підбиратиефективніметоди та прийомипсихологічноїпрофілактикипрофесійнихдеформацій;

визначатигрупиризикусередрізнихкатегорійнаселення;

самостійноздійснювати контроль ефективностіреалізованихпсихопрофілактичнихзаходівпрофесійноїдеформації

- дотримання етичних принципів як з погляду професійної деонтології, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень психології на соціальну сферу;

-використання системи категорій і методів, необхідних для вирішення типових і нових завдань в різних галузях професійної діяльності;

- демонстрація знань та розуміння при постановці професійних завдань в галузі науково-дослідної та практичної діяльності;

- здатність до осмислення причинно-наслідкових, правових, історичних, соціально-економічних, світоглядних тенденцій розвитку суспільства та усвідомлення свого місця в житті суспільства;

- здатність ефективно розв’язувати професійні проблеми і завдання на основі методологічних основ і категорій психології, закономірностей та законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку суб’єктів професійного впливу;

- Вміння використовувати отримані знання для активізації розвитку загальних та спеціальних здібностей, навичок і засобів спілкування, самостійності, пізнавальної активності, самоосвіти та гармонійного особистісного розвитку;

датність до розвитку та підвищенняінтелектуальногорівня, необхідного для професійноїдіяльності;

володінняновими методами дослідження, готовність до змінинаукового і науково-практичного профілюсвоєїпрофесійноїдіяльності, до змінисоціокультурних умов діяльності;

- прагнення до вдосконалення і розвиткусвогоінтелектуального та загальнокультурногорівня, морального і фізичноговдосконаленнясвоєїособистості;

-володіння прийомами аналізу, оцінки та інтерпретації результатів психологічного дослідження, перевірки та оцінки співвідношення теорії і емпіричних даних, підготовки звітної документації та узагальнення отриманих даних;

датність до виявленнясоціальноїпроблеми та їїзв’язків з проектнимиконцепціями;

-комплексне знання про основні методологічні підходи і принципи дослідження психіки людини, психологічні закономірності виховання, навчання, розвитку особистості на всіх стадіях онтогенезу; вплив середовища на процеси соціалізації та індивідуалізації особистості;

- розширення та удосконалення рівня теоретичної підготовки та вироблення навички використання цих знань у практичній психологічній діяльності;

-вміннявступати в діловіконтакти, створювати атмосферу комфортності, доброзичливості, довіри в ситуаціїспілкування;

- володіння організаторськими уміннями (мобілізаційними – вміти привертати увагу іншої особи і розвивати у неї інтерес до різних видів діяльності; інформаційними – вміти викладати необхідну інформацію, володіти методиками її отримання та обробки; орієнтаційними – вміти формувати морально-ціннісні установки, світогляд);

-знання та вміння реалізації базових процедур аналізу проблем людини, соціалізації індивіда, професійної та освітньої діяльності, функціонування людей з психофізичними порушеннями, в тому числі і при різних захворюваннях;

- знання та практичні навички з використання дидактичних прийомів при реалізації стандартних корекційно-розвивальних та реабілітаційних програм з оптимізації психічної діяльності людини;

-навички здійснення стандартних базових процедур організації надання індивіду, групі психологічної допомоги з використанням традиційних методів і технологій;

- вміння вивчати особистість та її мікросоціум, ставити психологічний діагноз, аналізувати конкретні життєві ситуації клієнта, передбачати і попереджати життєві кризи;

-вміння виявляти резервні можливості особистості, відкривати позитивне в людині і організовувати процес самодопомоги; навчати повсякденнимсоціальним навичкам, стимулювати позитивні прояви, гуманізм, милосердя у відносинах; впливати на клієнта засобами психологічних технік;

- володіння способами, прийомами, видами психологічної діагностики та корекції, психологічного супроводу та консультування особистості і малої групи в психолого-педагогічному та реабілітаційному процесі;

- застосування технологій навчання конструктивним стратегіям самопомочі у важких життєвих ситуаціях;

-знання сучасних технологій спеціальної психологічної роботи з різними віковими групами в різних соціально-педагогічних ситуаціях; володіння практичними основами прогнозування, проектування, моделювання професійної діяльності з надання клініко-психологічної допомоги.

7. Короткий зміст дисципліни.

Основнінапрямки психологічноїпрофілактики. Цілі, завдання, методи та формипрофілактичноїроботи у різних сферах діяльності психолога. Особливостіпланування та проведенняпсихопрофілактичнихзаходів. Певніаспектиорганізаціїпсихопрофілактичноїроботи з різнимикатегоріяминаселення.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 8

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 8 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 62 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Асеев В.Г. К истории психологического изучения профессий (20-30 годы) //Вопросы психологии труда и профтехобразования / Под ред. В.Г.Асеева. — Иркутск, 1978.

2.Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учеб. пособие для студентов вузов. – 4-е изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006

3.Экспериментальная и прикладная психология: Межвуз.сб.— Л.,1982.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-проспекту на запропоновані теми; складання схем, таблиць з означених тем.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 332 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

17453148
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16650
17036
33686
15740824
393209
497413
17453148

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-09-23 20:31:52
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ