Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) "Психодіагностика осіб із тяжкими порушеннями мовлення"

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

"Психодіагностика осіб із тяжкими порушеннями мовлення"

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - психолого-педагогічне обстеження та корекційно-розвивальна робота з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) на сучасному етапі реформування освіти.

3. Міждисциплінарні зв’язки з педагогікою і психологією, логопедією, логопсихологією, психолінгвістикою, невропатологією та іншими галузями корекційної педагогіки.

4. Мета викладання навчальної дисципліни – розкрити механізми психолого-педагогічної діагностики; сприяти оволодінню системою знань про методи та методики психолого-педагогічної діагностики; сприяти опануванню процедурою застосування діагностичного інструментарію в практичній діяльності корекційного педагога (логопеда).

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • розкриття базових теоретичних засад психодіагностики;
  • ознайомлення з методами, прийомами та методиками психодіагностики осіб з тяжкими порушеннями мовлення;
  • сприяння формуванню професійно важливих навичок щодо психолого-педагогічної діагностичної діяльності майбутнього корекційного педагога (логопеда). 6.Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:
Результати навчання Компетентності
1. Сутність і завдання психодіагностики осіб з тяжкими порушеннями мовлення

Знати: поняття, предмет та структуру психолого-педагогічної діагностики; онтогенез розвитку мовлення дітей різних вікових періодів, їх особливості; дизонтогенез розвитку мовлення у дітей з ТПМ та з комплексними порушеннями;

Вміти:визначати основні поняття, предмет та структуру діагностичного процесу

КСО 04, КСО 05, КСО 06, КІ-4, КЗН 4, КЗН 5, КЗП–1, КЗП–2, КЗП–3, КПС–15
2. Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього, дошкільного і шкільного віку

Знати: принципи, методи психодіагностики розвитку дітей з ТПМ; особливості психодіагностики дітей раннього віку; методичний інструментарій діагностики дітей дошкільного і шкільного віку з ТПМ;

Вміти: використовувати сучасні діагностичні методики для виявлення порушень у дітей з ТПМ; здійснювати підбір діагностичного інструментарію в конкретній робочій ситуації; здійснювати якісно-кількісний аналіз і оцінку особливостей розвитку дітей з ТПМ

КСО 01, КСО 03, КПС–9, КПС–14, КПС–16, КЗП–8, КІ-4, КІ-5, КЗП-3, КЗП-4, КПС-6, КПС-8
3.Психолого-педагогічний супровід осіб з тяжкими порушеннями мовлення

Знати: структуру та зміст діяльності інклюзивно-реабілітаційних центрів; методики психологічної діагностики стосунків в колективі та сім’ї.

Вміти: визначати ефективні шляхи корекційно-розвивального навчання дітей з ТПМ.

 

КСО 06, КСО 08, КПС–9, КПС–6, КПС–7, КЗП–8, КІ-3, КІ-6, КЗП-5, КЗП-8, КПС-6, КПС-8, КЗН 4, КЗН 5, КПС–9, КПС–14.

7. Короткий зміст дисципліни.

Методологічні принципи психолого-педагогічної діагностики осіб з тяжкими порушеннями мовлення. Характеристика методів психологічного вивчення дітей з порушеннями розвитку. Етапи психолого-педагогичної діагностики порушень розвитку у дітей.

Психолого-педагогічна діагностика первинних і вторинних порушень розвитку дітей з ТПМ. Поняття раннього віку та діагностика розвитку дітей раннього віку. Особливості психолого-педагогічного вивчення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з ТПМ. Диференціальна діагностика порушень розвитку у дітей з ТПМ. Особливості проведення психологічного вивчення підлітків з порушеннями розвитку.

Структура та зміст діяльності інклюзивно-реабілітаційних центрів. Психолого-педагогічна характеристика розвитку дитини. Методи психологічної діагностики стосунків в сім’ї та колективі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 24
Семінарські заняття    
Практичні заняття 14 14
Лабораторні заняття 10 10
Самостійна робота 66 66

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – К.:Ника-Центр, 1997. – 128 с.

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2007. – 352 с.

3. Лаврова Г. Н. Психолого-педагогическая диагностика развития детей от 0 до 3 лет: Учебное пособие / Г. Н. Лаврова. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. – 129 с.

4. Левченко И. Ю. Психолого-педагогическая диагностика Учебное пособие для ВУЗов / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Басилова Т.А. и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.

5. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – М.: Просвещение, 1995. Кн.3: Експериментальная педагогическая психология и психодиагностика.

6. Общая психодиагностика. / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – СПб. : Речь, 2006. – 440 с.

7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод пособие / под ред. Е. А. Стеблевой. – М. : Просвещение, 2004. – 164 с.

8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ_М», 2001

9. Словарь – справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов – К.: Наукова думка, 1989. – 200 с.

10. Стадненко М.Н., Іляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. Інст. Дефектології АПН України. К., 1998.

10. Система оцінювання:

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, ділова гра, доповідь, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,

самоконтроль студентів: самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю – залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 128 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

13300806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3161
9306
31687
11667418
100092
163430
13300806

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-12 08:41:32
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ