ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Деталі

Фундація Європейська академія навчань та сертифікації (CEASC), Польща

Університет Інформатики(WSIiU), Лодзь, Польща

Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU), Лодзь, Польща оголошують прийом до друку статей учасників стажування “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок” а також українських науковців в наступних номерах наукового видання WSIiUiCEASC„Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща).

Тематичні рубрики видання:

  1. Модернізація освіти.
  2. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі.
  3. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні.
  4. Філософія та психологія освіти
  5. Педагогіка вищій школи.
  6. Спеціальна освіта: дефектологія, спеціальна психологія.
  7. Соціальна педагогіка: соціологія, філософія науки.
  8. Гуманітарна освіта.
  9. Медична освіта.
  10. Юриспруденція (юридична освіта та наука)

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів доповіді

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. ( постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті та завдань роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі, список використаних джерел).

Обсяг статті – до 10 сторінок друкованого тексту (не більш ніж 20 000  знаків), без нумерації сторінок формату А-4 українською мовою (або польською, англійською, російською мовою), інтервал – 1,5, шрифт TimesNewRoman, кегль 14 у редакторі MSWORDforWindows (версія не нижче 6.0), абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання по ширині. Параметри сторінки: поле верхнє – 2.0 см, нижнє – 2.0 см, ліве – 2.0 см, праве – 2.0 см.

Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104х170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шифру таблиць – 10 пт. Малюнки у статтю подавати хорошої якості. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис.». Схеми формувати не окремим об’єктом, а об’єднувати його у групу (виділення схеми та вибір функції «Групування об’єктів»). Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Ім’я файлу подавати як прізвище автора (авторів).

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання).

Посилання на використання в тексті джерела робляться за зразком: [2,c.364-367], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел розділяються крапкою з комою [1; 4; 6].

Елементи заголовку: науковий ступень, вчене звання, прізвище та ініціали автора (авторів) ставиться у першому рядку ліворуч, без абзацного відступу; нижче телефон та e-mail. Нижче по центру великими літерами подається назва статті польською або англійською мовою і мовою оригіналу статті (шрифт 14 жирний).

Приклад:

к.е.н., доцент Мамардашвілі М.К.

+38 067 772 5498,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

CEL KRAJOWYCH SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH: INTELEKTUALNY KAPITAŁ LUB ZASOBY

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КАПІТАЛ ЧИ РЕСУРС

Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням Ключові слова курсив), українською, російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на англійську мови має бути якісним), компактність (50-60 слів кожною мовою, крім англійської). Англійська анотація 800-1000 знаків.

Приклад:

Мамардашвілі М.К. Мета діяльності національних освітніх систем: інтелектуальні капітал чи ресурс.

В економіці знань, як одному з найвищих сучасних рівнів соціально-економічного розвитку національних економік, перевага надається не матеріальним ресурсам, а інтелектуальному капіталу та людині як провідному його носію та творцю. В роботі наведена аргументація необхідності диференціації категорій «інтелектуальний ресурс» та «інтелектуальний капітал» в межах національних освітніх політик, зокрема у випадках, коли йдеться про визначення мети їх функціонування.

Ключові слова: економіка знань, інтелектуальний капітал, інтелектуальний ресурс, система вищої освіти.

У кінці статті подається Список використаних джерел (без двокрапки, жирний шрифт). Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; автор праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією .

Приклад:

Список використаних джерел

1. Бистрова Ю.О. Модель комплексного супроводу соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоровʼя в умовах експериментально-освітнього округу інклюзивного й спеціального навчання/ Ю.О.Бистрова // Формування культури здоровʼя дітей різного віку з особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Лисичанськ: ООО «КИТ – Л», 2014. – С. 12-18. 2. Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації / В. І. Бондар // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – № 15. – С. 39-42. 3. Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами: рішення колегії Президії АПН України 23.06.09 № 7/5 – 7 // Інформаційний збірник Міносвіти України. – 1999. – № 19. – С.12-27. 4. Синьов В. М. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / В. М. Синьов, А. Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С 6-10.

References

1. Bystrova Yu.O.Model kompleksnogo suprovodu socіalіzacії dіtej z obmezhenymi mozhlyvostyamy zdorovʼya v umovax eksperymentalno-osvіtnogo okrugu іnklyuzyvnogo j specіalnogo navchannya/ Yu.O.Bystrova // Formuvannya kultury zdorovʼya dіtej rіznogo vіku z osoblyvymy potrebamy: materіali vseukraїnskogo naukovo-praktychnogo semіnaru. – lysychansk: OOO «KIT – L», 2014. – s. 12-18. 2. Bondar V. I.Inklyuzyvne navchannya ta pіdgotovka pedagogіchnyx kadrіv dlya jogo realіzacії / V. I. Bondar // Naukovij chasopis npu іmenі M. P. Dragomanova, 2010. – № 15. – s. 39-42. 3. Pro Koncepcіyu derzhavnogo standartu specіalnoї osvіty dіtej z osoblyvymy potrebami: rіshennya kolegії Prezidії APNUkraїni 23.06.09 № 7/5 – 7 // іnformacіjnij zbіrnyk MіnosvіtyUkraїni. – 1999. – № 19. – s.12-27. 4. Sinov V. M.Nova strategіya rozvitku korekcіjnoї pedagogіky v Ukraїnі / V. M. Sinov, A. G. Shevcov // defektologіya. – 2004. – № 2. – s 6-10.

Обов’язковою умовою є наявність рецензії на статтю провідного фахівця.

В журнал також приймаються рецензії на докторські монографії обсягом до 2 сторінок формату А4.

На окремому аркуші, який не оплачується, розміщуються відомості про автора, (повністю прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва місця роботи (без абревіатури), посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, обов’язково контактні телефони, e-mail).

Статті, які не відповідають даним вимогам, друкуватись не будуть, матеріали авторові не повертаються.

Подавати відредагований текст статті з відомостями про автора та рецензію фахівця по електронній пошті Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(без нумерації сторінок).

Матеріали будуть включені у збірник наукових праць WyźszejSzkołyInformatykiiUmiejętnościiFundacjiCentralEuropeanAcademyStudiesandCertification (CEASC), Polska.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість публікації статті становить 700 грн (у вартість статті пересилка збірника не входить). Пересилка збірника – 35 грн.

Детальніше:

(066) 774 28 03 – проф. Бистрова Юлія Олександрівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ