Вимоги до оформлення статей в журнал "Логопедія"

Деталі

Інформаційне повідомлення

В Інституті корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова два рази на рік виходить науково-методичний журнал «Логопедія», що входить до переліку наукових фахових видань України (галузі науки: педагогічні, психологічні).

Журнал видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї сторінки – тексту – 45 грн. Контактна особа – доцент кафедри логопедії Базима Наталія Валентинівна (тел.0669097907).

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

Термін подачі матеріалів –до 1 березня 2016 року. Журнал вийде у кінці квітня 2016 року.

 

Вимоги до оформлення статей:

1. Вимоги до оформлення тексту:

1.            Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу nata2310@ukr.net. Назва документу відповідає прізвищу автора (наприклад, «Базима.doc»).

2.            Обсяг статті – 10-15 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок).

3.            Розмір аркушу – А-4, тип шрифту - Times New Roman; розмір шрифту – 14 (розмір шрифту при оформленні використаної літератури, анотацій та ключових слів – 12); міжрядковий інтервал – 1,5 (міжрядковий інтервал при оформленні використаної літератури, анотацій та ключових слів – 1), вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.

4.            Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.

5.            Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.

6. Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати, де перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (наприклад: [1, с.14]).

2. Вимоги до набору тексту:

 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 7. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк тексту журналу чорно-білий).
 8. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 9. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру).
 10. Прізвище та ініціали автора / авторів: жирний шрифт (праворуч);    e-mail.
 11. 4.Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Зазначені елементи представляються стилістично, але графічно виділяти їх не обов’язково.
 12. Література (без двокрапки): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією – посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/ (Див. зразок).
 13. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), українською, російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на російську та англійську мови має бути якісним), компактність (150-250 слів кожною мовою) (Див. зразок).
 14. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, e-mail (Див. зразок).

3. Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):

Обов’язковою умовою є наявність рецензії на статтю провідного фахівця (доктора педагогічних або психологічних наук, професора) з підписом і печаткою. У кінці статті обов'язково вказуються дата надходження статті до редакції, дата прийняття статті до друку (визначає редакційна колегія) і рецензент (Див. зразок).

Одним листом на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надсилаються 2 документи:

 • стаття, оформлена за зразком;
 • відсканований варіант рецензії (завірений печаткою).

Перед відправленням листа, перевірте, будь ласка, чи відповідає оформлення статті зразку.

У разі повторного відправлення листа, перевірте, будь ласка, чи вказана тема листа і чи прикріплено 2 документи (стаття та відомості про автора, рецензія).

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам. Публікація статті можлива лише за умови попередньої оплати, статті «в борг» не приймаються до друку.

Після виходу із друку науково-методичного журналу «Логопедія» упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів.

Відповідальна особа:

Базима Наталія Валентинівна

(066) 909-79-07;

nata2310@ukr.net.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

удк: 376.36:81’23

ПІДГОТОВКА КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

шеремет м.к., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Базима Н.В., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті.

Література

1. Выготский Л.С. Развитие устной речи / Л.С.Выготский // Собр.соч.: В.6т. – М.: Просвещение, 1982. – Т.3. – с.164-176. 2. Дефектологічний словник: навчальний посібник / В.І.Бондар, В.М.Синьов /За редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.

References

1. VygotskiyL.S.Razvitiyeustnoyrechi / L.S.Vygotskiy // Sobr.soch.: V 6 t. – M.: Prosveshcheniye, 1982. – Т.3. – s.164-176. 2. Defektolohichnyslovnyk: navchalnyposibnyk/ V.I.Bondar, V.M.Synov / ZaredaktsiyeyuV.I.Bondarya, V.M.Synova. – K.: «MPLesya», 2011. – 528 s.

шеремет м.к. Підготовка корекційних педагогів в Україні

У статті розглядається проблема модернізації і підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології для роботи в нових умовах спеціальної освітньої системи. Здійснено аналіз становлення системи корекційної освіти в Україні в історичному аспекті. Проаналізовано забезпечення диференційованого навчання дітей різних категорій в межах національної державної системи. Зазначено, що в Україні Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова готує фахівців для роботи з дітьми за різними нозологіями, в тому числі і спеціалістів зі спеціальної психології (за нозологіями), з ортопедагогіки, вчителів інклюзивної освіти, фахівців для роботи з дітьми різного рівня інтелектуального розвитку та раннім дитячим аутизмом, консультантів для ПМПК. Обгрутована необхідність виваженої послідовної трансформації системи освіти на різних рівнях. Визначені основні напрямки удосконалення (реформування) корекційної освіти та виявлені причини кризовості освіти осіб з особливими освітніми потребами. Намічено основні тенденції процесу розвитку корекційної освіти загалом і для Інституту корекційної педагогіки та психології зокрема.

Ключові слова: корекційна освіта, реформування корекційної освіти, Інститут корекційної педагогіки та психології, комплексне порушення розвитку.

Шеремет М.К. Подготовка коррекционных педагогов в Украине

В статье рассматривается проблема модернизации и подготовки квалифицированных специалистов в области коррекционной педагогики и специальной психологии для работы в новых условиях специальной образовательной системы. Осуществлен анализ становления системы коррекционного образования в Украине в историческом аспекте. Проанализировано обеспечение дифференцированного обучения детей различных категорий в рамках национальной государственной системы. Отмечено, что в Украине Институт коррекционной педагогики и психологии Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова готовит специалистов для работы с детьми по разным нозологиям, в том числе и специалистов по специальной психологии (по нозологиям), по ортопедагогике, учителей инклюзивного образования, специалистов для работы с детьми разного уровня интеллектуального развития и ранним детским аутизмом, консультантов для ПМПК. Обоснована необходимость взвешенной последовательной трансформации системы образования на разных уровнях. Определены основные направления совершенствования (реформирования) коррекционного образования и выявлены причины кризисности образования лиц с особыми образовательными потребностями. Намечено основные тенденции процесса развития коррекционного образования в целом и для Института коррекционной педагогики и психологии в частности.

Ключевые слова: коррекционное образование, реформирование коррекционного образования, Институт коррекционной педагогики и психологии, комплексное нарушение развития.

Sheremet M.K.Professional training for special pedagogues in Ukraine

The article examines the issue of enhancement and training of qualified professional staff in the field of special education and psychology who will work under new conditions of the special educational system.Itpresentsanalysisofthe specialeducationsystemdevelopmentinUkrainefromhistoricalperspective. The article analyses sufficiency of the differentiated education for children with different disabilities in the framework of the national state educational system. ItpointsoutthattheInstituteofCorrectionalPedagogyandPsychologyoftheNationalPedagogicalDragomanovUniversitytrainseducationalstafftoworkwithchildrenofdifferentnosology, includingexpertsinspecialpsychology (accordingtonosologies), orthopedagogics, teachers for inclusive educational settings, teachers trained to educate children with varying levels of learning abilities and autistic disorders, consultants for PMPC. Itsubstantiatesnecessityforweighedandconsistenttransformationoftheeducationalsystematdifferentlevels. Theauthordefinesmaindirectionsforimprovement (reformation) ofthespecialeducationandnamesthefactorscausingcriticalstateofeducationforindividualswithspecial educational needs. Major tendencies in special education development are mapped, both in general and for the Institute of Correctional Pedagogy and Psychology in particular.

Keywords:specialeducation, specialeducationreform, Institute of Correctional Pedagogy and Psychology, multiple disabilities.

Стаття надійшла до редакції 10.02.2016 р.

Статтю прийнято до друку 20.02.2016 р.

Рецензент: д.п.н., акад.Синьов В.М.


Супровідна сторінка

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (ikpp@ukr.net)

Контактний телефон: (8-044) 486-80-38

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ