ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ НПУ імені М.П.Драгоманова у 2017 році

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Створено: Четвер, 22 червня 2017, 06:41
Останнє оновлення: Четвер, 22 червня 2017, 06:44
Опубліковано: Четвер, 22 червня 2017, 06:41

 На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до НПУ імені М.П.Драгоманова приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з університетом.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.

 

Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософіїскладаються з:

Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за формулою:

Підсумковий бал =

де - оцінка іспиту зі спеціальності;

де - оцінка з іноземної мови;

де - оцінка з філософії.

- оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, затвердженими наказом ректора університету на основі рекомендацій Вчених рад профільних інститутів, за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється на підставі:

          міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

          на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01.03.2017 р. до 31.08.2018 р.

Право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування до аспірантури мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю;

особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних Інститутів.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-науковогоступеня доктора філософії.

Прийом до аспірантури

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

на 2017 рік зі спеціальностей:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки
2 01 Освіта

014 Середня освіта

(за спеціалізація ми)

3. 01 Освіта 015 Професійна освіта
4. 01 Освіта 016 Спеціальна освіта
5. 03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство
6. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
7. 03 Гуманітарні науки 033 Філософія
8. 03 Гуманітарні науки 034 Культурологія
9. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
10. 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
11. 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
12. 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
13. 09 Біологія 091 Біологія
14. 10 Природничі науки 101 Екологія
15. 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
16. 11 Математика та статистика 111 Математика
17. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
18. 08 Право 081 Право

ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заява на ім‘я ректора університету (візується вступником у завідувача кафедри, голови проектної групи відповідної спеціальності)
 2. Копія паспорта.
 3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, три фотокартки 3х4.
 4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 5. Характеристика з місця роботи.
 6. Реферат з обраної наукової спеціальності.
 7. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів.
 8. Виписка з протоколу засідання вченої ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
 9. Медична довідка (форма 086-о).
 10. Довідка з місця постійного проживання.
 11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
 12. Витяг з трудової книжки, для осіб які працюють.
 13. Згоду на збір та обробку персональних даних.

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін.

Оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт пред’являються вступником. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

Заяви з документами про вступ до аспірантури приймаються з 01 липня 2017 р. по 20 липня 2017 р. та з 28 серпня по 31 серпня 2017 року, вступні іспити проводяться з 07 вересня 2017 р. по 22 вересня 2017 року.

Зарахування до аспірантури відбудеться до 01 жовтня 2017 р.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування є підставою для відрахування.

Вступні іспити по прийому в аспірантуру у 2017 році будуть проводитися у такі терміни:

Філософія 07, 08 вересня 2017 року (за адресою вул. Тургенівська, 8/14, кафедра філософії о 10.00)

Іноземна мова – 14, 15 вересня 2017 року (за адресою вул. Тургенівська, 8/14, кафедра англійської мови о 10.00)

Спеціальність – 21 вересня 2017 року (на відповідних кафедрах)

Додаткові іспити зі спеціальності (у разі необхідності) – 22 вересня 2017 року (на відповідних кафедрах).

Зразок

Заява на ім’я ректора університету (написана власноруч)

Ректору

Національного педагогічного

університету імені М.П.Драгоманова

академіку НАПН України,

професору В.П.Андрущенку

(Прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи здобувача)

ЗАЯВА

Прошу дозволити складати вступні іспити в аспірантуру зі спеціальності (вказати якої).

Дата                                                                              Підпис

Підпис завідувача кафедри

(Не заперечую)

Початок прийому документів з 01 липня 2017 р.

Документи подаються особисто завідувачу відділу аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова

(Адреса університету: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9, кім. 246. Відділ аспірантури і докторантури, тел. 239-30-69)

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я,____________________________________________________________________________

(народився „___"___________________19____року, паспорт серії ______№________________) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду

Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова

(найменування вищого навчального закладу, наукової установи)

та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, видачі диплома доктора (кандидата) наук та атестата старшого наукового співробітника, а також для забезпечення роботи бази даних «Атестаційні справи здобувачів наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та вченого звання старшого наукового співробітника» Міністерства освіти і науки України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети.

«_____» ____________ ________р.,                     ___________ (__________________)

Особу та підпис___________________________перевірено

Завідувач відділлом аспірантури і докторантури____________________ (_К.А.Боднар_)

М.П.

Я, _____________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, видачі диплома доктора (кандидата) наук та атестата старшого наукового співробітника, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

_____________________20____року

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки та Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, видачі диплома доктора (кандидата) наук та атестата старшого наукового співробітника.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його передані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до переданих, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його передані, що містяться у базі переданих;

3) на доступ до своїх переданих, що містяться у відповідній базі переданих;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його передані у відповідній базі переданих, а також отримувати зміст його переданих, що зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх переданих органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх переданих будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх переданих від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8)   звертатися з питань захисту своїх прав щодо переданих до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту переданих;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.