Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Основи педіатрії»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Основи педіатрії»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізіологічні та патологічні особливості психофізичного розвитку дітей та підлітків

3. Міждисциплінарні зв’язки:Анатомія і фізіологія дітей та підлітків, Невропатологія, Гігієна дітей та підлітків, Нейрофізіологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педіатрії» є засвоєння знань періодів розвитку дитини та їх основні характеристики, методики антропометричних досліджень, особливості нервово-психічного розвитку дитини, семіотику ураження нервової, м’язової, дихальної , серцево-судинної системи та ін.

  1. 5.Основними завданнями вивчення дисципліни є

- розкриття сутності та змісту поняття «індивідуальність» в загальній системі людинознавства, в практиці професійної діяльності психолога;

- набуття знань щодо предмету та методів психології індивідуальності, її етапів становлення;

- ознайомитись з методами диференційно-психологічного дослідження, принципами та методами системного підходу до проблем індивідуальності у її цілісності;

- оволодіти теорією та прийомами дослідження індивідуальних відмінностей та цілісної індивідуальності;

- закласти вміння активного ставлення психолога до акмеологічного перетворення структури індивідуальних відмінностей у поведінці та діяльності.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:

- періоди розвитку дитини;

- основні характеристики вікових періодів дитини;

-нервово-психічний розвиток дитини;

- семіотику ураження нервової системи;

-АФО м’язової системи, семіотику ураження м’язової системи;

-АФО та захворювання серцево-судинної, дихальної, ендокринної та ШКТ

- інфекційні хвороби у дітей;

- гігієнічні вимоги до виховання дітей та підлітків;

Вміти:

- проводити загальний огляд дитини;

- проводити антропометричні дослідження

- проводити дослідження нервової системи

- проводити дослідження м’язової системи;

- надавати першу невідкладну допомогу при невідкладних станах

- фахові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі з основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології

- здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння в процесі діагностики дітей з ураженнями органів і систем.

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для активізації розвитку загальних та спеціальних здібностей, навичок і засобів спілкування, самостійності, пізнавальної активності, самоосвіти та гармонійного особистісного розвитку.

- здатність використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

7. Короткий зміст дисципліни.

Поняття про пропедевтичну педіатрію. Періоди внутрішньоутробного та позаутробного розвитку людини. Періоди внутрішньоутробного та позаутробного розвитку людини. Критичні періоди розвитку плоду. Вікові періоди розвитку життя людини. Антропологічні показники в постнатальному періоді. Загальний огляд дитини. Методика антропометричних досліджень. Фізіометричні ознаки, їх характеристика. Методи оцінки фізичного розвитку. Типи будови тіла. Особливості розвитку нервової системи у дітей раннього та підліткового віку. Психомоторний розвиток дитини раннього віку, особливості умовних та безумовних рефлексів та їх характеристика. Сегментарні рухові автоматизми, методика дослідження. Поняття про лабораторно-інструментальні методи дослідження ЦНС у дітей. Синдром гіпозбудливості, гіперзбудливості, синдром внутрішньочерепної гіпертензії; поняття про тонічні; клонічні судоми, фебрильні судоми, парез лицьового нерву, м'язева гіпотонія, м’язева гіпертонія, м’язева дистонія. Неврологічні синдроми при соматичних захворюваннях. Особливості розвитку органів і систем у дітей та підлітків. Гіпотрофія м’язів, атрофія м’язів, міальгії, міастенії захворювання при яких зустрічаються ці симптоми. Парези та паралічі-диференційна діагностика. Хвороби органів дихання ( риніти, риносинусити, трахеїти, бронхіти, пневмонії) та їх основні симптоми. Семіотика ураження серцево-судинної системи, органів травлення , ендокринної системи. Особливості розвитку органів травлення у дітей. Опорно-рухова система, особливості розвитку у дітей та підлітків. Семіотика ураження системи органів травлення у дітей. Харчові отруєння, невідкладна допомога. Захворювання опорно-рухового апарата. Поняття про етіологію, патогенез, інкубаційний період, джерело та шляхи передачі інфекційних хвороб. Інфекційні захворювання в дитячому віці (кір, краснуха, скарлатина, епідемічний паротит). Календар щеплень дітей. Правила надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах, переломах, опіках, зупинки серця. Режим дня дітей та підлітків. Особливості гігієни дітей й і підлітків. Гігієна харчування дітей.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 12 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Чеботарева В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – Київ. – 1999

2.Мазурин А.В. Пропедевтика детскихболезней.  

3. Геппе Н.А. Пропедевтика детскихболезней -2008

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: тестовізавдання, контрольна робота, колоквіум.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 246 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ