Опис навчальної дисципліни «Освітня інноватика у вищій школі»

Деталі

Опис навчальної дисципліни

«Освітня інноватика у вищій школі»

Загальні характеристики

Дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

 

Кількість кредитів – 3 кредити

Лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція), семінари, пояснення, розповідь, бесіда, спостереження, ілюстрація, демонстрація.

За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань.

Спеціальність (код, назва)

 

Загальна кількість годин – 90 год.
Денна Заочна
Освітній рівень – магістерський Лекції
   

Семінарські (практичні)

заняття:

Статус дисципліни -

Вибіркова

   
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, тестування; контрольна робота, есе, реферування

Рік вивчення дисципліни

за навчальним планом – другий

- -
Індивідуальна робота:
Семестр – ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год)

- аудиторне: год.

- самостійна робота: год

   

Форми підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС
Мова навчання – українська 1/3
Передумови навчання -  

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Освітня інноватика у вищій школі» є оволодіння магістрантами головними аспектами інноваційних процесів у вищій школі, структурою та технологією інноваційної педагогічної діяльності, методикою проектування і реалізації авторських інновацій, формування у майбутніх викладачів інноваційного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: розширити уявлення магістрантів про сутність і основні тенденції розвитку інноваційних процесів в освіті; виробити вміння орієнтуватися у різних видах інноваційної діяльності; виробити уміння відбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу; формувати вміння самостійно розробляти педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітньої діяльності; виробити уміння творчої реалізації освітніх та педагогічних інновацій у освітньому процесі вищого навчального закладу; формувати готовність майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна складається із трьох модулів: Модуль І. Сутність і зміст освітньої інноватики у вищій школі (Сутність та специфіка інновацій в освіті; характеристика сучасних класифікацій інновацій в освіті; тенденції та закономірності розвитку інноваційних процесів в освіті). Модуль ІІ. Інноваційні педагогічні технології у вищому навчальному закладі (характеристика сучасних інноваційних технологій навчання у ВНЗ; технології контроля та оцінки досягнень студентів). Модуль ІІІ. Проектування та впровадження освітньої інноватики в дидактичний процес вищої школи (сутність, структура та етапи інноваційної педагогічної діяльності; науково-педагогічна творчість як основа створення педагогічних інновацій; управління процесом впровадження педагогічних інновацій).

Бібліографія: 78 інформаційних джерел для вивчення курсу

Методичне забезпечення: програма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, контрольні роботи, тести.

Реєстрація на навчальну дисципліну: (для дисциплін за вибором у ІІІ семестрі)

Факультет: магістратури, аспірантури і докторантури

Адреса: м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 238-01-78 (кафедра педагогіки і психології вищої школи).

 

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 263 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ