Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

 

ЗМІСТ

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Базима Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ

3

Базима Н.В.

Онуфрієнко О.П.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСГРАФІЇ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

8

Базима Н.В.,

Пісоцька І.І.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНОЇ УЯВИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ

 

11

Басалюк Н.М.

МОЖЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ У ПІДВИЩЕННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

15

Бахмач Т.О.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЛОГОПЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ РАННЬГО ВІКУ З ДЦП

18

Богданова Т.Г.

СООТНОШЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

21

Бондар Є.О.

ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

27

Боряк О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ

30

Гладуш В.А.

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ, ЯКІ НАДАВАЛИ У КИЇВСЬКОМУ ФРЕБЕЛІВСЬКОМУ ПЕДІНСТИТУТІ

34

Гладченко І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

39

Глоба О.П.

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

43

Голуб А.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ДИЗАРТРІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

46

Голуб Н.М.

ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

49

Гриненко О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА СФОРМОВАНОСТІ УМІНЬ З ТЕМИ «СУФІКС» У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТПМ

53

Гроза Е.П.

ГУСЛИСТИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ – ВІТЧИЗНЯНИЙ СУРДОПЕДАГОГ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ (ДО 111- ОЇ РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

56

Гроза Е.П.

СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛУХИХ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

58

Губарь О.Г.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ В УКРАЇНІ

61

Дегтяренко Т.М.

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ

66

Дідкова Л.М.

ВНЕСОК Р.Є.ЛЕВІНОЇ ТА ЇЇ УЧНІВ В ТЕОРІЮ ТА ПРАКТИКУ ЛОГОПЕДИЧНОЇ НАУКИ

73

Дітковська Л.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

78

Дмитрієва І.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

81

Золотарьова Т.В.

НЕЛІНІЙНИЙ КОРЕКЦІЙНИЙ ДІАЛОГ: ПЕРША ГРУПА ПИТАНЬ ПРИЙОМУ СПІВПРАЦІ

84

Коган О.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, У ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ

90

Козинець О.В.

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІВОРУКОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ

92

Коломієць Ю.В.

ДО ПИТАНЬ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

95

Коломієць Ю.В.,  Дерев’янко Н.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕФІКСАЛЬНО-ДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРУ У МОВЛЕННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТПМ

98

Кондратенко В.О.,

Панченко О.М.

ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

102

Конопляста С.Ю.,

Кисличенко В.А.

ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД СІМ’Ї, В ЯКІЙ ВИХОВУЄТЬСЯ ДИТИНА З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

105

Кострикін В.Я.

СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

107

Кот М.З.,

Даниленко Ю.А.

НОВАТОР ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ – М.І.ПИРОГОВ

110

Кравець Н.П.

 

СТАРАННІСТЬ І ЧИТАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

112

Кравченко А.І.,

Зелінська К.О.

РОЛЬ ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

117

Кривцова О.Я.

АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

120

Кузнецова Т.Г.

ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ

123

Курбатова А.І.

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ ПОРУШЕНЬ ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕРІЗКО ВИРАЖЕНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

127

Ласточкіна О.В.

ВИПЕРЕДЖАЮЧЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПІЗНАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ТПМ

134

Лепетченко М.В.

САМОВИРАЖЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

137

Лиска С.І.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

142

Литвиненко В.А.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

145

Мартиненко І.В.,

Яковенко О.П.

ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧО - БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН У СІМ'ЯХ ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

150

Марченко І.С.

Лужецька Г.М.

КОРЕКЦІЯ УВАГИ У ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

154

Махукова Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЗА СЕМАНТИЧНИМИ ОЗНАКАМИ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ МОДОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ТПМ

160

Миронова С.П.

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

169

Мухіна А.Ю.

ВПЛИВ РОДИНИ НА ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІВЧАТ - ПІДЛІТКІВ

173

Назарова Н.М.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

177

Олефір О.І.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

181

Пахомова Н.Г.

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕФЕКТОЛОГІВ

185

Подгаєцький А.В.

Березовський А.В.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) У РОБОТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ У XIX ТА ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

192

Поліщук О.А.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

197

Полулященко Ю.М.

ІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СОЦІУМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

200

Потапенко О.М.

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ-ЛОГОПЕДІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

202

Прядко Л. О.

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ

206

Романенко О. В.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ УТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ПОНЯТЬ У ДІАГНОСТИЦІ АНТИЦИПАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

210

Ромась О.Ю.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

215

Савицький А.М.,

Нагородня Т.В.

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АЛАЛІЄЮ

221

Січкарчук Н.Д.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

225

Тарасун В.В.

ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ У РОЗВИТКУ (ФОРМУВАННЯ САМОСТІ НА ОСНОВІ ДИСПОЗИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ Г.У.ОЛПОРТА)

230

Татьянчикова І.В.

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ

239

Тищенко В. В.,

Сіренко О. О.

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗНАННЯ В КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА» В ПОЧАТКОВОМУ – 2 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

243

Томіч Л.М.

РЕФЛЕКСІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГОПЕДА В СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

246

Тороп К.С

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

251

Троян А.Ю.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

256

Хлопоніна Н.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЛЬОВОГО РОЗПОДІЛУ В СІМ'ЯХ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

259

Хомякова О.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

262

Чеботарьова О.В.

КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

265

Чередніченко Н.В.,

Ряшенцева Д.М.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗА УМОВ НОРМАЛЬНОГО ТА ПОРУШЕНОГО ОНТОГЕНЕЗУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

268

Швалюк Т.М.

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

273

Шевцов А.Г.

РЕАБІЛІТОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ТЕОРЕТИЧНОГО ПІЗНАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЙСНОСТІ

279

Шеремет М.К.

Бикова А.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ 3-4 КЛАСІВ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

283

Шеремет М.К.,

Прокопенко А.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ПІДЛІТКІВ З АФАЗІЄЮ

286

Шульженко Д.І.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ «СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ»

288

Яковлева И.М.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА И ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

293

PhDr. Barbora Bazalová

STUDENTS WIH ASPERGER SYNDROME IN THE CZECH REPUBLIC

297

Калинникова Л.В.,

Магнуссон М.

«ОБРАЗ ЖИЗНИ» СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ, В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ СЕМЕЙНОГО СТРЕССА

304

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Афузова Г.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ

311

Афузова Г.В.,

Марченко К.В.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

313

Афузова Г. В.,

Федорова І. В.

ТЕАТРАЛІЗОВАНА ГРА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

316

Бугера Ю.Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

318

Гріньова О.М.,

Гроза О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ЗНМ

322

Кондратенко В.О.,

Мороз О.О.

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ ІЗ ЗАЇКУВАТИМИ ДІТЬМИ

 

326

Конопляста С.Ю.

Яковенко А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМ НЕЗРОЩЕННЯМ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

329

Кротенко В.І.,

Левадна Г.В.

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

334

Кротенко В. І.,

Поліщук А.С.

ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

338

Кузнецова М.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮЮЧОЇ УЯВИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

341

Мозгова Г.П.

СТИМОЛ У КОМПЛЕКСНІЙ МЕДИКАМЕНТОЗНІЙ ТЕРАПІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

345

Омельченко І. М.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

349

Островська К.О.

ДУХОВНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ БАТЬКАМ АУТИЧНИХ ДІТЕЙ

353

Подорожна А.П.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ

359

Сак Т.В.

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ: СУТНІСТЬ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ

362

Сєромаха Н.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ В СИТУАЦІЯХ ФРУСТРАЦІЇ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

365

Супрун Д.М.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯУ ГРУПАХ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ

367

Товстоган В.С.

ОЦІНЮВАННЯ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ

372

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

377


   

Авторизація  

   

qrcode ikpp