ЗМІСТ

Внесок наукової школи академіка В.М.Синьова

у розвиток світової та вітчизняної дефектології

Синьова Є.П.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ОСОБИСТОСТІ – СУЧАСНИКА ЕПОХИ

У статті описується життєвий шлях відомого в Україні та за її межами вченого, доктора педагогічних наук. академіка Синьова В.М. Наводяться віхи з його життя, їх життєвий зміст та наукові здобутки.

 

Ключові слова:шкільні роки, літературні здібності, педагогічний факультет, дефектологія, наукові здобутки, аспірантура, педагогічний інститут, служба в МВС, Інститут корекційної педагогіки та психології.

3

Горбенко С.Л.

 

ВПЛИВ НАУКОВО- ТВОРЧОГО ДОРОБКУ В.М.СИНЬОВА НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Стаття містить результати наукової діяльності В.М.Синьова, теоретико-експериментального дослідження проблеми соціалізації розумово відсталих підлітків.

Ключові слова:В.М.Синьов, наукова діяльність, розумово відсталі підлітки, соціалізація, рольова поведінка, соціальна роль, показники рольової поведінки.

6

Дмитрієва І.В.,

Коломійцева О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.СИНЬОВА В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

The analysis of some scientific ideas of V. Synjov concerning the solving of the problems of aesthetical upbringing of pupils requiring the correction of their intellectual backwardness is considered in the article.

Ключові слова:естетичне виховання, естетичний розвиток, учні з вадами розумового розвитку.

Key words:aesthetical upbringing, aesthetical development, pupils suffering of intellectual backwardness

9

Кот М.З.

 

СВІТОЧ ДЕФЕКТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ (Академіку В.М.Синьову – 70)

12

Кравець Н. П.

МЕТОДИЧНІ ІДЕЇ В.М.СИНЬОВА І ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ЧИТАЧА

У статті висвітлюються питання щодо формування активного читача шляхом використання запропонованих В.М.Синьовим методів і прийомів навчання та корекції розумово відсталих учнів на уроках географії.

Ключові слова:розумово відсталі учні, методи і прийоми навчання, корекція, активний читач.

15

Шульженко Д.І.,

Горелик О.Г.

ІНТЕРВ’Ю З МАЙСТРОМ

У статті, яка написана за матеріалами інтерв’ю, розкриваються основні грані наукового та особистого життя академіка Віктора Миколайовича Синьова, зробившого величезний внесок в розвиток спеціальної психології та корекційної педагогіки. Він є одним із теоретиків та методологів дефектології, обґрунтував та довів можливості системної корекції інтелекту у дітей. Талановитий вчений, філософ, педагог, психолог, юрист, людина високого духу, розуму та творчого дарування відзначає свій 70 – річний ювілей від Дня народження.

Ключові слова.Методологія корекційно-педагогічної та корекційно-психологічної науки, українські вчені, корекційне навчання та виховання, інклюзія, інклюзивна школа, рекомендації з корекційного виховання дітей, комплексний підхід, освітньо-реабілітаційні установи, корекційно-педагогічний процес, родинне виховання.

19

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Афузова Г. В., Петренко Г. В.

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ М.МОНТЕССОРІ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З РОЗУМОВО ВІДСТАЛИМИ ДІТЬМИ

У статті розглядаються особливості застосування педагогічної системи М.Монтессорі в корекційній роботі з розумово відсталими дітьми.

Ключові слова:педагогічна система М.Монтессорі, організоване розвиваюче середовище, спеціальний дидактичний матеріал, сензитивні періоди.

24

Базима Н.В.

ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

У статті досліджується процес породження мовленнєвого висловлювання.

Ключові слова:мова, мовлення, мовленнєва діяльність, тема, рема, мотив, задум, внутрішнє програмування, лексично-граматичне розгортання висловлювання, реалізація мовленнєвого висловлювання.

27

Бегас Л.Д.

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Театралізована діяльність сприяє формуванню у дітей старшого дошкільного віку навичок правильної вимови. Однією з головних її цілей є допомога дитині у мовленнєвому, інтелектуальному, художньо-естетичному та соціально-емоційному розвитку. Дана стаття висвітлює завдання та зміст методики визначення особливостей театралізованої діяльності у дошкільників із заїканням.

Ключові слова:театральне мистецтво, естетичне сприйняття, драматизації, ігрові заняття, сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації, сюжетна гра.

31

Березан О.І.

Березан В.І.

СТРУКТУРА ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЛОГОПЕДАМ

У статті на основі аналізу міждисциплінарних зв’язків та основних дидактичних принципів підготовки майбутніх логопедів обґрунтовано логічну схему викладання клінічних дисциплін.

Ключові слова:підготовка логопедів, державний стандарт, навчальний план, дидактичні принципи.

34

Білоус В.М.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

У статті розглядаються питання теорії і практики реабілітації та соціальної адаптації дітей з порушеннями розвитку.

Ключові слова:психофізична реабілітація, соціальна адаптація, інклюзія, інтеграція, медико-психолого-педагогічний супровід.

36

Бондар В.І.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКАПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

В статті висвітлені питання щодо впровадження моделі інклюзивного навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку та підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до його впровадження.

Ключові слова:інтегроване, інклюзивне навчання, вчитель інклюзивного навчання.

39

Боряк О.В.

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ

У статті визначено основні історичні етапи дослідження компонентів просодичної сторони мовлення в лінгвістичному, психолого-педагогічному та логопедичному напрямках.

Ключові слова:просодика, компоненти просодичної сторони мовлення, темпо-ритмічна сторона мовлення.

43

Вержиховська О.М

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ОДНОГО ІЗ АСПЕКТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

У статті даються теоретичні положення щодо вивчення питання діагностичної діяльності, як одного із аспектів психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі. Зокрема звертається увага на сутність, структуру і зміст даної роботи.

Ключові слова:діагностична діяльність, готовність до школи, розумово відсталі дошкільники.

46

Вихляєв Ю.М.

 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ НЕЗРЯЧИХ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БІГОВИХ ВПРАВ

 Автором запропонована методика проведення групових занять з розвитку фізичних якостей незрячих учнів. Проведені дослідження довели, що відставання сліпих учнів у розвитку витривалості, швидкісних, координаційних якостей можна значно скоротити за допомогою виконання бігових вправ з використанням технічних засобів орієнтування.

Ключові слова:орієнтування, технічний пристрій, сліпі учні, фізичні якості, біг.

50

Гаврилов О.В.

 

ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ: НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕШКОДИ ЩОДО ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

У статті розглядається процес інтеграції та наявні проблеми та перешкоди щодо його впровадження в сучасну систему освіти на Україні.

Ключові слова:інтеграція, діти з порушеннями психофізичного розвитку, проблеми інтегрованого навчання.

53

Гаврилова Н.С.

ОБСТЕЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

В статті представлено обґрунтуваннята фрагмент методики дослідження фонематичних процесів у дітей з порушеннями мовлення.

Ключові слова:слухо-моторні координації, фонематичне сприймання, фонематичне уявлення, фонематичний контроль, фонематичний аналіз.

57

Галич Л.Ф.

НЕВРОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ

В статті висвітлюються питання невропатологічних особливостей порушень мовної діяльності при органічних ураженнях головного мозку.

Ключові слова: кора головного мозку, моторні та сенсорні зони, афазії, черепно - мозкові нерви, бульбарний синдром, псевдобульбарний синдром, мовні порушення, мовна діяльність, парези, паралічі, анамнез захворювання, неврологічне обстеження.

63

Глоба О.П.

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

У статті охарактеризовані шляхи інтеграції дітей з обмеженими функціональними можливостями (інклюзивне навчання та соціально-педагогічна робота в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями) у життя місцевих громад, причини та проблеми, які перешкоджають цьому процесу.

Ключові слова:громада, діти з обмеженими функціональними можливостями, адаптація.

66

Глушенко К.О.

Глушенко О.В.

ПРОФІЛАКТИКА ДИСГРАФІЇ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

У статті представлено оригінальний підхід до методики логопедичної корекції дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл на основі фонетичного принципу. Автори аналізують результати багаторічного практичного досвіду роботи з даною категорією дітей, пропонують рекомендації щодо попередження, виявлення і здійснення корекції акустичної дисграфії.

Ключові слова:дисграфія, фонематичне сприймання, порушення мовлення, профілактика дисграфії.

70

Гроза Е.П.

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ-СУРДОПЕДАГОГІВ

Стаття присвячена актуальній проблемі кадрової підготовки освітньої галузі у зв'язку з реформуванням освіти в цілому на даному етапі побудови незалежної країни.

Ключові слова:сурдопедагогіка, навчально-виховний процес, світоглядний підхід, міжпредметні зв'язки.

72

Гроза Е.П.

 

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДІВ ЇХ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ XXI СТОЛІТТЯ

В статті розглядається основний підхід до вибору змісту навчальних дисциплін, які визначають підготовку спеціалістів на етапі реформування освіти та пошуків її покращення у світі вимог часу.

Ключові слова: спеціальна галузь навчання, зміст навчальних дисциплін, стандартизація знань, принципи відбору змісту.

75

Демченко Н.Ю.

СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР

Статья посвящена особенностям эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи. Автор описывает особенности эмоциональной лексики с учетом данных современных исследований и подходов.

Ключевые слова:общее недоразвитие речи, лексика, эмоциональная лексика, общение.

77

Дідкова Л.М.

ВНЕСОК Р.Є.ЛЕВІНОЇ В ПРОБЛЕМУ ВИВЧЕННЯ ЗАЇКАННЯ

В статті висвітлені основні дослідження з проблеми заїкання, які проводились в секторі логопедії під керівництвом Р.Є.Левіної.

Ключові слова:мовлення, комунікативна функція, заїкання, розвиток.

81

Дуленчук Ю.А.

КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ З ФФВМ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ

У статті розглядається актуальна проблема дошкільної лінгводидактики та логопедії – комунікативно-мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку з ФФВМ в умовах білінгвізму. Проведений аналіз досліджень комунікативно-мовленнєвого розвитку у літературних джерелах. Окреслений пошук шляхів розвитку комунікативних умінь.

Ключові слова:комунікативно-мовленнєвий розвиток, білінгвізм, фонетико-фонематичні вади мовлення.

85

Золотарьова Т.В.

ВКЛАД Л.С.ВИГОТСЬКОГО У СТАНОВЛЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В КОРЕКЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

У статті робиться спроба показати, як висвітлені принципи синергетики у працях Л.С.Виготського, які мають велике значення для корекційної педагогіки.

Ключові слова:синергетика, корекційна педагогіка, діти з психофізичними порушеннями.

89

Золотоверх В.В.

ЗАПОЧАТКУВАННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ МЕТОДІВ ПОРУШЕНЬ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

В статті розглянуто питання становлення і розвитку основ психолого-педагогічного вивчення дітей з розумовою відсталістю на ранніх етапах з метою їх відмежування від подібних станів. Доведено, що прогресивні погляди лікарів і педагогів на цю проблему створили передумови для розвитку системи спеціального навчання дітей цієї категорії.

Ключові слова:психолого-педагогічне вивчення, діагностика психофізичного розвитку, розумово відсталі діти, пізнавальні можливості, рівні розумової відсталості, діагностичні методи.

93

Іваннікова Л.В

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО І ОПИСОВО-МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ЗА КОМУНІКАТИВНИМ ПРИНЦИПОМ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

В статті описано прийоми формування описово-монологічного мовлення у глухих дітей і дітей з комбінованими вадами в умовах навчання в школі для дітей з вадами слуху; використання з цією метою методу проектів; шляхи посилення колекційної складової навчання через опору на предметно-практичну діяльність і використання колективних форм діяльності.

96

Ільїна Н.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

У статті розглядаються методологічні основи корекції розвитку образного мовлення у дошкільників із тяжкими мовленнєвими порушеннями. Визначені принципи, теоретичні і методичні положення, основні напрямки і етапи корекційно-розвивальної роботи.

Ключові слова:образне мовлення, тяжкі мовленнєві порушення, діти старшого дошкільного віку.

103

Качуровська О.Б.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ

Стаття присвячена проблемі формування інформаційної компетентності майбутніх учителів-логопедів в процесі фахової підготовки. Проаналізовано стан розробки проблеми в науково-педагогічній і методичній літературі. Визначено вимоги щодо проектування програмно-педагогічних засобів навчального призначення.

Ключовіслова: інформаційнакомпетентністьучителя-логопеда, інформаційно-комунікаційнітехнології, інформатизаціяосвіти, принципитаумовиформуванняінформаційноїкомпетентностіучителя-логопеда.

106

Коваленко В.Є.

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ У ПСИХОФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ

У статті автором розглядаються основні методичні підходи до організації індивідуального навчання дітей з вадами у психофізичному розвитку. Аналізуються проблеми законодавчого забезпечення організації індивідуального навчання осіб з особливими освітніми потребами та питання розробки індивідуального навчального плану на учня на основі даних стартової психолого-педагогічної діагностики.

110

Коломієць Ю.В.

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ У ЗМІСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

В статье рассмотрены пути повышения качества усвоения младшими школьниками с нарушениями речи основ функциональной стилистики.

Ключові слова:стилістичні синоніми, комунікативний підхід, граматико-стилістичні уміння, функціонально-стилістична основа, комунікативно – мовленнєві уміння, текст, художній та науковий стиль, мовні засоби.

113

Кондратенко В.О.,

Гресь О.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДИК ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ

 В статье рассматриваются основные зарубежные методики коррекции заикания у взрослых.

 Ключові слова:заїкання, модифікація заїкання, десинзитація, інтегративні методики, ідентифікація, стабілізація.

117

Кондратенко В.О., Дубовик О.М.

ДО ПИТАННЯ КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АФАЗІЙ

В статті розглядаються питання класифікації різних форм афазій.

Ключові слова:афазія, моторна афазія, аферентна, динамічна, моторні та сенсорні центри.

121

Кондратенко В.О., Журавльова Л.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ І ВИВЧЕННЯ ЇХ ПОЛІСЕНСОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

В статті представлено основні результати констатувального етапу дослідження, визначено рівні розвитку усного мовлення дітей, які заїкаються. Виявлено передумови для розвитку усного мовлення дітей старшого дошкільного віку із заїканням засобами МДІ, потенціал яких у практиці застосовувався недостатньо.

Ключовіслова:дітистаршогодошкільноговіку, уснемовлення, невротичнатаневрозоподібнаформизаїкання, темпо-ритмічнадіяльність, сенсорніаналізатори.

124

Конопляста С.Ю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОВИ І МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ВНГП

У статті представлено результати дослідження стану сформованості функціональної системи мови та мовлення у дітей дошкільного віку із вродженими незрощеннями губи та піднебіння.

Ключові слова:вроджене незрощення губи та піднебіння (ВНГП), функціональна система мови та мовлення (ФСММ), експресивний, імперсивний рівень, фонологічний профіль, семіотична підсистема ФСММ, лінгвопатологічний синдром, підсистеми програмування та регуляції мовленнєвих актів, мовленнєвий дизонтогенез.

128

Кот М.З.

 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНОСТІ В УЧНІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В даній статті розглядаються питання духовного розвитку учнів з інтелектуальною недостатністю в системі спеціальних корекційних закладів освіти, розкриваються можливості духовного потенціалу через заходи творчого спрямування.

Ключові слова:«дух», «душа», «духовність», «духовенство», «дихання».

132

Кравченко А.І.,

Ласточкіна О.В.

ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ХАРАКТЕРУУ НАВЧАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

В статті охарактеризовано особливості пізнавальної діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення. Розглянуто теоретичні передумови використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру, як один із засобів підготовки дітей зазначеної категорії до навчання у школі.

Ключові слова:тяжкі порушення мовлення,пізнавальні завдання, випереджаюче навчання, підготовка дітей до навчання у школі, пізнавальна діяльність.

137

Кравченко А. І., Чхайло М. Б.

ЗАСТОСУВАННЯ ГІРУДОАКУПУНКТУРИ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ

 У статті розглянута рухова активність як основа життєдіяльності людини. Схарактеризоване застосування гірудоакупунктури як природного засобу відновлення працездатності футболістів з вадами зору.

Ключові слова:рухова активність, футболісти, вади зору, відновлення працездатності.

140

Кузава І.Б.

 

МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті обгрунтовано роль мистецтва як засобу корекції психофізичного розвитку дошкільників та основні напрямки його використання у навчально-виховному процесі.

Ключові слова:мистецтво, корекція психофізичного розвитку, діти дошкільного віку

143

Курбатова А.І.

 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕРІЗКО ВИРАЖЕНИМ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

У статті висвітлено особливості формування синтаксичних структуру дітей ізсистемним недорозвиненням мовлення. Окреслено основні етапи, напрямки та зміст методики корекційного логопедичного впливу по формуванню синтаксичних узагальнень у школярів із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення в умовах масової початкової школи.

Ключові слова:синтаксис, синтаксичні структури, синтаксичні операції, синтаксичні одиниці, синтаксичні узагальнення, загальне недорозвинення мовлення, методика.

147

Кущенко І.В.

 

ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МАТЕРІАЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Стаття містить результати експериментального дослідження змістового компоненту пізнавальної діяльності розумово відсталих молодших школярів.

Ключові слова:корекція, техніко-технологічні знання,розумово відсталі молодші школярі.

150

Левчук Т.О.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МУЗИКОТЕРАПІЇ НА КОРЕКЦІЮ МОВЛЕННЯ У ХВОРИХ З МОТОРНОЮ АФАЗІЄЮ

В статті висвітлюються питання впливу музикотерапії при подоланні мовленнєвих порушень у хворих з моторною афазією. Розкривається історичний аспект цієї проблематики, її актуальність у сучасній реабілітаційній програмі.

Ключові слова: музикотерапія, логоритміка, афазія, вербальні та невербальні засоби комунікації, емоційно-виразні сторони мовлення.

154

Ленів З.П.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ

У цій статті розглядаються принципи та методи корекції порушень усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами арттерапії.

Ключові слова:діти старшого дошкільного віку з ТПМ, корекція усного мовлення, комунікативна компетенція, арттерапія, принципи, методи.

157

Лепетченко М.В.

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

У статті розглянуті науково-теоретичні засади формування здатності до творчого самовираження дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку.

Ключові слова:творче самовираження, здібності, мислення, уява, творчість, мовленнєві порушення.

163

Літовченко О.В

КОНЦЕПЦІЯ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ЗАТЯЖНИХ ФОРМ ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті висвітлюється проблема вибору стратегії і тактики профілактики виникнення заїкання і розвитку його затяжних форм з урахуванням в логопедичній роботі нейрофізіологічних і нейропсихологічних механізмів цього тяжкого мовленнєвого порушення

 

Ключові слова:невротичні, неврозоподібні і патохарактерологічні реакції, патогенез, саногенез, стійкий патологічний стан, етапи і напрями профілактики заїкання.

168

Луцько К.В.

 

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК СПРИЙМАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

 

180

Макаренко І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВ’Я

185

Мартинчук О.В.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

188

Марченко І.С.

 

СВІТОВИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ КОМУНІКАТИВНИМИ ПОТРЕБАМИ

192

Махукова Т.В.

 

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

195

Миронова С.П.

 

КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВАННЯ КОЛЕКТИВУ УЧНІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

200

Овчинникова Т.С.

 

ФАКТОРЫ «РОДИТЕЛЬСКОГО РИСКА» В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

202

Олефір О.І.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОДОЛАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ВАДАМИ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

205

Омельянович І.М.,

Трохимець Н.В.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНДУКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

208

Пахомова Н.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОРЕКЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

212

Піонтківська Г.С., Материнська Є.О.

ВНЕСОК Т.К.УЛЬЯНОВОЇ У РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

215

Поліщук О.А.

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

218

Полуляшенко М.С.

 

ФОРМУВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

220

Полулященко Ю.М.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

223

Потапенко О.М.

 

КУРСОВА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛОГОПЕДИЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ У 70-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

225

Ревуцька О.В.

Бредун Т.В.

ПРОФІЛАКТИКА ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ТА МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ

229

Резвіна Л.І.

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДА

232

Руденко Л. М., Дубовик О.М.

ПРОФІЛАКТИКА СПАДКОВИХ І ВРОДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

235

Савицький А.М.

 

ДО ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З АФАЗІЄЮ ПРИ СИНДРОМІ ЛАНДАУ-КЛЕФФНЕРА

238

Савінова Н.В.

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

241

Січкарчук Н.Д.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ.

247

Скрипник Т.В.

ЯКІСНЕ ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ ПРИ АУТИЗМІ

253

Слободчикова А.А.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ЦЕЛЬ И СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

256

Тарасун В.В.

ВІКОВІ СИМПТОМОКОМПЛЕКСИ КОМУНІКАТИВНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

257

Тищенко В.В.,

Смольнікова О.В.

 

СТАН СОЦІАЛЬНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ДО ШКОЛИ

263

Ткачук О.В.

 

АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ЛЕКСИКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМИ ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ПАТОЛОГІЇ

267

Товстоган В.С.

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ПІЗНАВАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

271

Томіч Л.М.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГОПЕДА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З ОБСТЕЖЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

274

Федоренко І.В.

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ ДО РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

279

Федоренко С.В.

 

ВНЕСОК Т.П.СВИРИДЮК У РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТИФЛОПЕДАГОГІКИ

282

Федорович Л.О.

 

КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ОРГАНІЗУЮЧА СИСТЕМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ КМСОНП

286

Форостян О. І. 

 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ В УКРАЇНСЬКІЇ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

290

Ханзерук Л.О.

Пастернак О.О.

 

ВИКОРИСТАННЯ АРТПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ З МЕТОЮ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ З ДЦП

298

Хворова Г.М.

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОРЕКЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ

302

Хомякова О.В.,

Сорокина Е.С.

 

ВЛИЯНИЕ АЭРОБНОЙ НАГРУЗКИ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

306

Чередніченко Н.В.

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ АНОМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

309

Швалюк Т.М.

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

314

Шевцов А.Г.

 

БІОПСИХОСОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНВАЛІДНОСТІ У МІЖНАРОДНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ЗДОРОВ’Я

318

Шеремет М.К.,

Старжинська Л.С.

МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

 

323

Яковлева С.Д.

ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

327

СПЕІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Афузова Г.В.

 

КОРЕКЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

333

 

Бабаджанова А.Н.

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГУМОРУ В КОНТЕКСТІ ГРУПОВИХ Й ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ

335

 

Бобина Е.М.

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ПЕДАГОГОВ ИННОВАЦИОННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

340

 

Глущенко І.І.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЛЕКСИЧНОГО КОНТРОЛЮ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ І ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

343

 

Говорун М.В.

 

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

346

 

Григор’єва І.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ

349

 

Гріньова О.М.,

Гроза О.С.

КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

355

 

Калинникова Л.В.,

Магнуссон М.

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ АБИЛИТАЦИИ

359

 

Кротенко В.І., Владимирчук В.В.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

365

 

Кротенко В.І., Клименко О.О.

 

РОЗЛАДИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ ЯК НАСЛІДОК ПОРШЕННЯ РОЗВИТКУ ЇХ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ

368

 

Кузнецова М.С.

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УЯВИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

371

 

Левицький В.Е.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ МОТИВІВ ДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ СФЕРИ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

375

 

Мартиненко І.В., Трубецька І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНОЇ ГРИ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

378

 

Матющенко І.М.

СПРИЯННЯ САМОВИЗНАЧЕННЮ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ І ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНІЙ ЄДНОСТІ З КОЛЕКТИВОМ У ПЛАНІ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  АДАПТОВАНОСТІ

381

 

Ніколенко Д.О.

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

385

 

Олефір В.П.

 

ПРОЯВ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

388

 

Омельченко І.М.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЦП

391

 

Романенко О.В.

 

МОДЕЛЬ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ З ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

394

 

Руденко Л. М.,

Касьян М. В.

ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ СДУГ

398

 

Старцева В.П.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОМУ ОРІЄНТУВАННЮ ДІТЕЙ-СИРІТ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР В УМОВАХ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

402

 

Шульга Т.Ю.

 

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І КОРЕКЦІЇ СЛОВЕСНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ

405

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:

409

 

         

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp