Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія індивідуальності»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія індивідуальності»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 053 Психологія

  1. 1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини
  2. 2.Предмет вивчення навчальної дисципліни - закономірності інтегративного варіювання психічних функцій, станів і властивостей, що фіксуються у індивідуальних відмінностях психіки індивідів та груп людей.
  3. 3.Міждисциплінарні зв’язки:Загальна психологія, Експериментальна психологія, Диференційнапсихологія, Психогенетика, Психодіагностика
  4. 4.Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія індивідуальності» є ознайомлення студентів-психологів із основними поняттями, розділами та проблемами етнопсихології та формування навичок практичної роботи в даній галузі.
  5. 5.Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкриття сутності та змісту поняття «індивідуальність» в загальній системі людинознавства, в практиці професійної діяльності психолога; набуття знань щодо предмету та методів психології індивідуальності, її етапів становлення; ознайомитись з методами диференційно-психологічного дослідження, принципами та методами системного підходу до проблем індивідуальності у її цілісності; оволодіти теорією та прийомами дослідження індивідуальних відмінностей та цілісної індивідуальності; закласти вміння активного ставлення психолога до акмеологічного перетворення структури індивідуальних відмінностей у поведінці та діяльності.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

- основні поняття психології індивідуальності, її предмет та методи;

- основні теоретичні підходи до розуміння індивідуальності;

- основні методи   та прийоми дослідження індивідуальних відмінностей та цілісної індивідуальності.

Вміти

- підбирати та використовувати методи та методики дослідження індивідуальних відмінностей та цілісної індивідуальності у практичній діяльності спеціального психолога;

- враховувати знання з психології індивідуальності при складанні корекційних програм що забезпечують формування компетенцій:

- сучасні уявлення про індивідуальні відмінності психіки індивідів та груп людей;

- володіння основними методами та прийомами дослідження індивідуальних відмінностей та цілісної індивідуальності.

- володіти методами та методиками дослідження індивідуальних відмінностей;

- володіти навиками складання програм що забезпечують формування компетенцій;

- володіти прийомами та методами дослідження цілісної індивідуальності.

7. Короткий зміст дисципліни.

Предмет та завдання психології індивідуальності. Аналітичні дослідження природи індивідуальних відмінностей у вітчизняній психології. Індивідуальні розбіжності в сферах «індивід» та «особистість». Індивідуально-психологічні особливості особистості як цілісної індивідуальності. Інтегративність структури індивідуальних відмінностей в суб’єкті психічної діяльності. Сучасні концепції індивідуальності у вітчизняній та зарубіжній психології.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 6 -
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта – битва за разум. – М.: 2002
  2. Акимова М.К., Гуревич К.М. Психодиагностика. М., 2004
  3. Анастази А. Дифференциальная психология Индивидуальные и групповые различия в поведении.- М.: 2001.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролютестовізавдання, контрольна робота, колоквіум.

Форма підсумкового контролю залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ