Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія соціальної активності»

Деталі

                            Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія соціальної активності»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – психологічні закономірності та механізми процесу взаємодії особистості з соціумом.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Історія психології та психологічних вчень, Загальна психологія, Соціологія, Соціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни єформування системи знань про особистість в соціально-психологічному контексті, а також забезпечення її існування та гармонійного розвитку в рамках поведінки та діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-формування цілісного уявлення про наукові дослідження в галузі психології соціальної активності.

-ознайомлення зі структурою і розвитком активності людини, способами її вивчення та діагностики;

-ознайомлення з сучасними напрямками психологічної науки, що розробляють проблеми активності та поведінки, їх соціальний аспект.

-формування у студентів здібностей до самоорганізації та прагнення до самопізнанняі самовдосконалення;

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності

1.

Знати:

-методологічні та теоретичні підходи до проблеми поведінки людини;

-основні категорії психології соціальної активності;

-особливості та закономірності протікання поведінкової активності;

-фактори детермінації поведінки людини та діяльності;

-характеристику форм активності;

Вміти:

-використовувати теоретичної положення психології соціальної активності

як засіб розуміння процесу взаємодії особистості та соціуму.

-аналізувати та пояснювати причини поведінки людини;

-знаходити відмінності в поведінці в залежності від типу проблемних сфер.

- навичкипроведенняповедінковогоаналізу;

- володіти методами самодіагностики і само-проектування особистості;

- здатність до конструктивної рефлексії

7. Короткий зміст дисципліни.

Проблема активності в психології. Психологічна організація активності. Загальна характеристика поведінки, її структура та види. Мотивація активності і поведінки. Переживання як форма прояву активності і детермінанта поведінки. Соціальні та особистісні детермінанти активності і поведінки. Особистість і ситуація варіанти взаємодії. Індивід і ситуація: локалізація причинності поведінки. Проблема активності та поведінки в сучасних теоретичних напрямках психологічної науки Проблема психологічної адаптації: підходи, види, процеси і рівні. Проблема психологічного захисту.Рефлексія як форма активності особистості. Поняття рефлексії і її сутність. Види і рівні рефлексії. Рефлексивний механізм і його етапи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - 4
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 -
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Алексеева Л.Ф. Психология активности личности. – Новосибирск, 1996.
 2. Бихевиоризм / Под ред. А.А. Карелина. – М.: АСТ, 1998. – 701 с.
 3. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. – М.: Политиздат, 1989. – 319 с.
 4. Колесов Д.В. Поведение: физиология, психология, этика: учебное пособие.–М.:МПСИ,2006. – 696 с.
 5. Коптева С.И. Познай себя: актуальные проблемы психологии самосознания.: Учебно-методическое пособие / С.И. Коптева, А.П. Лобанов. – Мн.: ООО «ФуАинформ», 2002. – 108 с.
 6. Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб.: Речь, 2000. – 364 с.
 7. Майерс Д. Психология. – Мн.: Попурри, 2006. – 848 с.
 8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2004.– 352 с.
 9. Петровский В.А. К психологии активности личности // Вопросы психологии. – 1975.- № 3
 10. Психология: Учебник / В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова, А.А. Крылов.–М.: проспект,2004.– 752 с.
 11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПБ.: Питер, 2002. –720 с.
 12. Рябоконь Н.В. Саморегуляция поведения личности. – Мн.: ИУ, 1998. –106 с.
 13. Селезнева Е.В. Общение как сфера саморазвития личности. – М.:РАГС, 2002. – 191 с.
 14. Сеченов И.М. Психология поведения / Под ред. М.Г. Ярошевского. –М.: Издательство «Институт практической психологии», 1995. – 320 с.
 15. Фернхем А., Хейвен П. личность и социальное поведение. – СПб.:Питер, 2001. – 368 с.
 16. Фурманов И.А. Социально-психологические проблемы поведения:Курс лекций для студентов отделения психологии. – Мн.: БГУ, 2002.-91 с.
 17. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями в поведении. – М.:ВЛАДОС, 2004. -351 с.
 18. Харитонов С.В. Потребность психической активности: анализ и деление понятия. – СПб.: Сфера, 1994. – 30 с.
 19. Чалдини Р. Новейшая психологическая энциклопедия. Законы и тайны поведения человека. Психологический атлас поведения человека / Роберт Чалдини, Дуглас Кенрик, Стивен Нейберг. – СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2008. – 575 с.
 20. Хайкин В.Л. Активность (характеристики и развитие): Учебно-методическое пособие. – М.: МПСИ, 2000. – 448 с.
 21. Хекхаузен. Мотивация и деятельность – СПб.: Питер, 2003. — 860 с.
 22. Ярошевский М.Г. Наука о поведении: русский путь. – М.:Издательство «Институт практической психологии», 1996. – 380 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-конспекту на запропоновані теми.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ