Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія управління»

Деталі

                                           Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія управління»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметвивчення навчальної дисципліни - закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Соціальна психологія, Загальна психологія, Психологія конфлікту, Профорієнтація та профвідбір.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття психологічних закономірностей управлінської діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-       допомогти студентам оволодіти ґрунтовними знаннями з психології управління;

-       сприяти формуванню вмінь і навичок ефективного використання методів і засобів, розроблених в психології управління для забезпечення успішного розв’язання керівниками різноманітних управлінських проблем.

-       ознайомлення з інноваційними технологіями, формамиорганізації, методами, засобами вивчення складових компонентів системи управлінських відносин;

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності

1.

Знати:

- теоретико-методологічні основи психології управління, основні поняття психології управління, історію становлення та розвитку психології управління;

- психологічні основи управлінської діяльності, професіоналізму; морально-психологічні та соціокультурні засади управління, психологічний зміст функцій управління;

- психологію особистості керівника, , характеристику стилів керівництва;

- психологію організації, феномени відповідальності та влади в організації, психологічні особливості командоутворення;

- соціально-психологічні аспекти управління: психологія ділового спілкування, психологію конфлікту та формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації;

- основні напрями роботи психолога в організації.

- психологічні аспекти управління людськими ресурсами;

Вміти:

- аналізувати основні поняття та теоретичні положення психології управління;

- демонструвати практичні навички ділового спілкування, адекватного сприймання і здійснення ефективного психологічного впливу на членів групи, подолання труднощів у сфері спільної діяльності, розв’язання конфліктів;

- застосовувати методи психології управління в практичній діяльності, розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника, встановлювати ділові контакти,

- використовувати активні методи навчання для активізації діяльності персоналу;

- проводити просвітницьку, психодіагностичну, експертну, психокорекційну, психоконсультативну та психотерапевтичну роботи із проблем управлінської діяльності.

- організаційна;

- мотиваційна;

- контролююча;

- координаційна;

7. Короткий зміст дисципліни.

Психологія управління як галузь психологічного знання. Психологічна структура та професіоналізм управлінської діяльності. Психологічний зміст функцій управління. Психологія особистості керівника. Психологічні аспекти стресу у діяльності керівника. Психологічна характеристика організації в управлінні.Психологія відповідальності, влади та авторитету в організації. Соціально-психологічні аспекти управління. Використання активних методів навчання щодо психологічного забезпечення ефективності управлінської діяльності.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття - -
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Генов Ф. Психология управлення / Пер. с болг.; общ. ред. Б. Ф. Ло-мова, В.Ф.Венды. — М.: Прогресс, 1982. — 422 с.

2. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психологіїуправління. — Кам’янець-Подільський, 2005. — 34 5 с.

3 . Карамушка Л. М. Психологіяуправління закладами середньоїосвіти. — К.: Ніка-Центр, 2000. — 33 1 с.

4 . Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.

5. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления. — М.: Наука, 1981. —286 с.

6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологіяуправління. — К.: Академвидав, 2003. — 568 с.

7. Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Отв. ред. Е. В. Шорохова, М. И. Бобнева. — М.: Наука, 1976. — 368 с.

8. Психология: Учебник / Под ред. А. А. Крышова — М.: Проспект, 1998. — с. 515–527.

9. Самыгин С. И. Психология управления: Учеб. издание. — Ростов н/Д: Феникс, 2000.

10. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. — 176 с.

11. Урбанович А. А. Психология управления: Учеб. пособие. — Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

12. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Практична психологія в економіці та

бізнесі: Навч. посіб. для економ. спец. ВНЗ. — К.: Лібра, 1998. —270 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-конспекту на запропоновані теми.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ