Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурс "Методичні основи організації інклюзивної освіти"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:39
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:39
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:39

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс "Методичні основи організації інклюзивної освіти"

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня Бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

Шифр за навчальним планом впп 03.02.16

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – науково-методичні, соціально-психологічні та правові засади процесу організації навчання дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного освітнього закладу.

3. Міждисциплінарні зв’язки

"Вступ до спеціальності", "Загальна тифлопсихологія", "Вікова та педагогічна тифлопсихологія", "Соціальна тифлопсихологія", "Тифлопедагогіка", "Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями зору", "Офтальмогігієнічні основи навчання і виховання дітей з порушеннями зору", "Охорона та розвиток залишкового зору".

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з науково-методичними основами інклюзивної освіти та особливостями організації інклюзивного навчання дітей з порушеннями зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

 • моделі освітньої інтеграції;
 • сучасні інтеграційно-освітні тенденції;
 • своєрідності протікання фаз соціалізації дітей з порушеннями зору;
 • особливості їх соціального розвитку в умовах інклюзивного навчання.

Вміти

 • застосовувати знання про загальні та специфічні закономірності розвитку особистості при порушеннях психофізичного розвитку при організації корекційного навчання та виховання дітей в умовах інклюзивного навчання
базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
2.

Знати

 • технології інклюзивного навчання,
 • особливості застосування психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання.

Вміти

 • проводити психолого-педагогічне вивчення розвитку дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти;
 • організовувати ефективну співпрацю з батьками дітей із порушеннями зору;
 • планувати і розробляти індивідуальний навчальний план, індивідуальну програму розвитку дитини з порушеннями розвитку,
 • здійснювати супровід навчального процесу і підтримку дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
 • базові знання про особливості реалізації індивідуального та диференційованого підходів у закладах освіти;
 • базові уявлення про організацію та здійснення психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями розвитку;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі спеціальної педагогіки і психології для моделювання психолого-педагогічних явищ і процесів та для адаптації та соціалізації осіб з порушеннями розвитку
 

7. Короткий зміст дисципліни.

Основні положення та передумови виникнення інклюзивної освіти. Міжнародний досвід щодо виникнення, організації та забезпечення інклюзивного навчання. Сучасна законодавча нормативно-правова база України, що регулює організацію інклюзивної освіти. Реалії та перспективи впровадження інклюзії в Україні. Супровід навчального процесу в умовах інклюзивної освіти. Вимоги освітньої та інфраструктурної доступності в інклюзивному навчальному закладі. Адаптація та модифікація навчально-виховного процесу. Принципи, методи, прийоми роботи з дітьми із порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Корекційно-розвиткова робота та інклюзивне навчання дитини з порушеннями зору. Педагогічний супровід дітей з порушеннями зору асистентом вчителя. Основи співпраці в інклюзивному освітньому закладі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: VІІІ семестр

Кількість кредитів ECTS2 Кількість годин – 72

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 10
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття - -
Самостійна робота 48 62

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Асистент вчителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда; під заг. ред. М.Ф.Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім "Плеяди", 2015. – 172 с.
 2. Бондар В. І. Актуальні проблеми розвитку освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності: шлях від інституалізації до інтеграції / В. І. Бондар, В. М. Синьов // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту (Серія соціально-педагогічна) [Електронний ресурс]. – Вип. ХІІ. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp/Sp/2009_12/1.pdf.
 3. Ворон М.В. Інклюзивна освіта: українські реалії. Підручник для директора / М.В. Ворон, Ю.М. Найда. –
 4. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів: Т-во "Надія", 2000.
 5. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка (під ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка). – К.: 2004.
 6. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов та ін. / за наук. ред. Є. П. Синьової, С. О. Рикова. К.:Кафедра, 2016. 212 с.
 7. Єфімова С.М. Вивчення стану готовності педагога до інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу / С.М. Єфімова // Наук. записки Інституту психології АПН України ім. Г. С. Костюка. – Вип. 26. – К., 2005.
 8. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами / Кроки до демократичної освіти: Журнал Всеукраїнського фонду "Крок за кроком". – 2002. Лютий.
 9. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: ТОВ "Видавничий дім "Плеяди", 2011. – 296с.
 10. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами / А. Колупаєва, Н.Софій, Ю.Найда, Л.Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 10. – С.20-
 11. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення / А. А. Колупаєва // Практика управління закладом освіти. 2010. №4. С. 8-12.
 12. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади : Монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 458 с.
 13. Концепція розвитку інклюзивної освіти // Дефектолог (Шкільний світ).
 14. Малофеев Н. Н. Интеграция и специальные образовательные учреждения: необходимость перемен / Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко // Дефектология.-- С.86-94.
 15. Масенко В. В. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні : науково-методичний збірник / В. В. Масенко, Н. З. Софій. –  К.: ФОП, 2007. – 180 с.
 16. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/ Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Софій Н. З. та ін.; за заг. ред. Даниленко Л. І., - К.:2007. - 128 с.
 17. Сак Т. В. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс і наук.-метод. посіб. / Т. В. Сак. – К.: ТОВ "Видавничий дім "Плеяди", 2011. – 168 с.
 18. Сак Т. В. Організація навчального процесу в інклюзивному класі / Т. В. Сак // Дефектологія. – 2011. – № 2. – С. 8-11.
 19. Сак Т. В. Психологічний супровід учнів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (діагностичний напрямок) / Т. В. Сак // Дефектологія. – 2009. –  №1. – С. 16-20.
 20. Синьова Є. П. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору: моногр. [Текст] / Є. П. Синьова. – К., 2012. – 442 с.
 21. Таранченко О. М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда. – К.: Видавнича група "А.С.К.", 2012. – 124 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, захист доповідей, рефератів тощо.

Форма підсумкового контролю: залік звичайний (письмовий).