Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар "Розвиток творчих здібностей осіб з порушеннями зору"

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар "Розвиток творчих здібностей осіб з порушеннями зору"

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня Бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – ознайомлення з особливостями творчої діяльності людей з порушеннями зору різних вікових категорій.

3. Міждисциплінарні зв’язки

"Тифлопедагогіка", "Тифлопсихологія", "Соціальна тифлопсихологія", "Психодіагностика", "Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями зору", "Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору", "Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи".

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів необхідними знаннями і науково-методичними підходами щодо ефективної організації роботи з виявлення та розвитку творчих здібностей людей різного віку з порушеннями зору, зокрема дітей, які навчаються у спеціальних школах-інтернатах, спеціальних, інклюзивних класах масових шкіл (у процесі навчання та в умовах позакласної і позашкільної роботи); незрячих студентів та реабілітантів.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-          Ознайомлення студентів-тифлопедагогів зі спеціальними методиками діагностування й розвитку творчих здібностей людей, які мають вади зору.

-          Озброєння студентів спеціальними розробленими та адаптованими методиками з виявлення та розвитку творчих здібностей у людей з порушеннями зору.

-          Ознайомлення студентів із різними видами гурткової роботи, особливостями організації творчих майстерень, аматорських колективів у школі, на виробництві та поза їх межами, різновидами організації дозвілля незрячих.

-          Ознайомлення з творчим доробком видатних і талановитих людей з інвалідністю по зору для можливості здійснення успішної творчої реабілітації цієї категорії людей.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Знати:
 • особливості прояву та труднощі виявлення творчих здібностей у дітей з порушеннями зору;
 • вимоги до діагностичного матеріалу, освітленості, зорових навантажень при виявленні творчих здібностей осіб з різними порушеннями зору;
 • основні методи виявлення творчих здібностей;
 • особливості адаптування діагностичних методик до можливостей дітей з порушеннями зору;
 • особливості проведення гурткової роботи, факультативів, секцій, індивідуальних занять, творчих олімпіад, турнірів, фестивалів, таборів, виставок тощо;
 • труднощі входження людини з інвалідністю в інтегровані творчі колективи та особливості їх подолання

КЗП-01 – базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі тифлопедагогіки, загальної, вікової та педагогічної тифлопсихології, основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології, психопатології, клінічних основ інтелектуальних порушень

2. Вміти:
 • розробляти, адаптувати та використовувати існуюче методичне забезпечення з питань діагностування та розвитку творчих здібностей, консультування осіб з порушеннями зору;
 • здійснювати діагностику творчих здібностей, нахилів, прагнень, інтересів, спрямованості особистості;
 • здійснювати діагностику готовності людей з порушеннями зору до заняття певними видами творчості;
 • здійснювати позитивне стимулювання осіб з порушеннями зору до усвідомленої творчої реалізації особистості, сприяти формуванню у них стійкої мотивації до творчості;
 • надавати консультативну допомогу батькам і рідним з питань гармонійного творчого розвитку осіб з порушеннями зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей для цілковитої реалізації свого творчого потенціалу;
 • надавати діагностичну та консультативну допомогу щодо виявлення та розвитку творчих здібностей людей, які втратили зір у дорослому віці;
 • проводити психолого-педагогічні тренінги з виявлення та розвитку творчих здібностей осіб з порушеннями зору;
 • здійснювати творчу реабілітацію людей з інвалідністю по зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів та здібностей
КЗП-06 – здатність до реалізації цілеспрямованого педагогічного впливу у процесі виховання осіб з вадами зору різних вікових категорій з метою забезпечення гармонійного розвитку їхньої особистості; КСП-06 – здатність використовувати професійно-профільовані знання для реалізації різних теоретико-методологічних підходів в процесі надання психологічної допомоги особам з порушеннями зору; КСП-11 – здатність використовувати професійно-профільовані знання для активізації розвитку загальних та спеціальних здібностей, навичок і засобів спілкування, самостійності, пізнавальної активності, гармонійного особистісного розвитку осіб з порушеннями зору; КСП-12 – здатність використовувати професійно-профільовані знання при визначенні шляхів медичної, педагогічної та психологічної реабілітації особистості з порушеннями зору

7. Короткий зміст дисципліни.

Психолого-педагогічні підходи до виявлення й розвитку творчих здібностей, зокрема людей з порушеннями зору. Вихідні поняття творчості, формування поняттєвого апарату: задатки, здібності, нахили, талант, обдарованість, геніальність, творчість тощо. Види творчості та основні характеристики творчої діяльності: музична, літературна, художня, театральна, технічна, наукова творчість. Характеристика типів творчості: реконструктивного, аналогійного, комбінованого, продуктивного і репродуктивного. Особливості прояву творчих здібностей у діяльності осіб з порушеннями зору. Явище прихованої обдарованості. Творчий потенціал дітей з порушеннями зору. Підготовчий етап у діагностуванні творчих здібностей дітей з різними порушеннями зору. Вимоги до стимульного матеріалу, освітленості, зорових навантажень при діагностуванні творчих здібностей дітей з різними порушеннями зору. Методики виявлення творчих здібностей та обдарованості осіб з порушеннями зору: бесіди (з вчителям, учнями, батьками) щодо інтересів учня; анкетування (батьків, дітей); тестування учнів тощо. Адаптування діагностичних методик до можливостей дітей з порушеннями зору. Розвиток творчих здібностей дітей у навчальній діяльності. Застосування різних форм творчої роботи на уроках (творчі завдання, виступи, інсценування тощо). Розвиток творчих здібностей дитини у позаурочній та позашкільній роботі в умовах спеціальної школи (класу) та виховання в сім’ї. Гурткова робота, факультативи, секції, індивідуальні заняття. Творчі олімпіади, турніри, фестивалі, табори, виставки. Введення обдарованої дитини з порушеннями зору в інтегровані творчі колективи. Основи творчої реабілітації дорослих людей з порушеннями зору. Особливості та труднощі виявлення творчого потенціалу у людей, які втратили зір. Розвиток творчих здібностей незрячих студентів в умовах інтегрованого колективу. Проведення творчої реабілітації за виявленими нахилами особистості. Організація аматорських колективів, гуртків, студій, фестивалів тощо. Входження людини з інвалідністю в інтегровані творчі колективи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: VІІІ семестр

Кількість кредитів ECTS2 Кількість годин – 72

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції - -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 18 8
Лабораторні заняття - -
Самостійна робота 54 64

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Акимушкин В. М. Учебно-методические материалы по тифлопсихологии / В. М. Акимушкин, И.С. Моргулис. – К., 1990.
 2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский – М., 1997.
 3. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов та ін. / за наук. ред. Є. П. Синьової, С. О. Рикова. К.:Кафедра, 2016. 212 с.
 4. Куненко Л. О. Формування естетичного досвіду молодших школярів з вадами зору в позаурочний час. Методичні рекомендації / Л. О. Куненко. К., 1997.
 5. Обдаровані діти: Діагностика та супровід / упоряд. Т. Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.
 6. Паламар О. М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник / О. М. Паламар, Т. М. Гребенюк. – К., 2010. – 185 с.
 7. Проблемы этического и эстетического воспитания детей и молодежи с нарушением зрения. Сборник статей. – М., 2004.
 8. Синьова Є. П. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору: моногр. [Текст] / Є. П. Синьова. – К., 2012. – 442 с.
 9. Синьова Є. П. Тифлопсихологія: Підручник / Є. П. Синьова. – К.: Знання, 2008. – 365с.
 10. Синьова Є. П., Тифлопедагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є. П. Синьова, С. В. Федоренко. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 325 с.
 11. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів: Збірка матеріалів /за ред.: В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. – 167 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, представлення методичних матеріалів, занять із творчими завданнями, тренінгів, захист доповідей, рефератів тощо.

Форма підсумкового контролю: залік звичайний.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ