Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурсу «Адаптивна фізична культура в спеціальних закладах для дітей з порушенням зору»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:48
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:48
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:48

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурсу«Адаптивна фізична культура в спеціальних закладах для дітей з порушенням зору»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: специфічні особливості фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

3. Міждисциплінарні зв’язки: тифлопедагогіка, вікова та педагогічна тифлопсихологія, офтальмогігієнічні основи навчання і виховання осіб з порушеннями зору, спеціальна методика зміцнення здоров’я та фізичного виховання.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: надання студентам теоретично-практичних знань щодо методики роботи з адаптивного фізичного виховання у спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: озброєння студентів теоретичними знаннями та практичними уміннями з методики адаптивного фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: зміст адаптивної фізичної культури в спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору; мету, завдання та засоби адаптивного фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

Вміти: охарактеризувати фізичну вправу; розрізняти засоби та форми адаптивного фізичного виховання.

- базові знання з історії та практики адаптивного фізичного виховання осіб з порушеннями зору.

2.

Знати: особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями зору різного віку; методи та прийоми навчання основним рухам і руховим діям дітей з порушеннями зору.

Вміти вільно користуватися методами та прийомами навчання осіб з порушеннями зору, а також навчити дітей з порушеннями зору основних рухів.

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для загального фізичного розвитку та активізації компенсаторних механізмів осіб з порушеннями зору.

3.

Знати: особливості організації занять з фізичного виховання для осіб з порушеннями зору (зміст і структуру уроків (занять), рухливих ігор, фізкультурних пауз і хвилинок тощо).

Вміти: складати конспекти уроків (занять) з фізичного виховання; складати комплекси загально-розвиваючих вправ; адаптувати рухливі ігри до зорових і фізичних можливостей дітей з порушеннями зору; практично проводити усі форми роботи з адаптивного фізичного виховання передбачені навчальною програмою.

- здатність використовувати професійні знання в практичній роботі з адаптивного фізичного виховання осіб, які мають порушення зору.

7. Короткий зміст дисципліни.

Зміст адаптивного фізичного виховання в спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору. Вплив рухового аналізатору на компенсаційні процеси у дітей з порушеннями зору. Принципи та методи навчання руховим діям. Методика проведення різних форм організації адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями зору. Показання і протипоказання до фізичних навантажень. Корекція і профілактика порушень зору на заняттях з АФВ.

 

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8.

Кількість кредитів ECTS– 2 .Кількість годин – 72.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції    
Семінарські заняття    
Практичні заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна робота    

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Демирчоглян Г.Г., Демирчоглян А. Г. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников. М.: Советский спорт. 2000. – 160 с.

2. Ростомашвили Л.Н. Физические упражнения для детей с нарушением зрения (методические рекомендации для учителей, воспитателей, родителей). – М., 2002.

3. Синьова Є. П. Тифлопсихологія : підручник / Є. П. Синьова. – К. : Знання, 2008.- 365 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати.

Форма підсумкового контролю – диференційований залік.