Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Історія тифлопсихології»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:05
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:05
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:05

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Історія тифлопсихології»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни полягає у сприянні становленню професійної компетентності майбутніх практичних тифлопсихологів шляхом ознайомлення із тифлопсихологічною спадщиною.

3. Міждисциплінарні зв’язки:загальна тифлопсихологія, вікова, педагогічна та соціальна тифлопсихологія, основи психодіагностики, основи наукових досліджень.

4. Метою викладання навчальної дисципліни: систематизація і використання наявних у студентів знань, умінь та навичок під кутом практичних завдань, які стоять перед майбутнім практичним тифлопсихологом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - ознайомити студентів-тифлопедагогів з основними етапами розвитку зарубіжної і вітчизняної теорії та практики навчання і виховання дітей з порушеннями зору; розвивати педагогічний кругозір студентів, вчити їх правильно визначати принципові відмінності в розумінні корінних проблем науки і практики провідними зарубіжними і вітчизняними тифлопедагогами.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати основні етапи розвитку зарубіжної і вітчизняної теорії та практики навчання і виховання сліпих та слабозорих дітей.

Вміти використовувати отриманні знання на практиці.

Вміти визначати принципові відмінності в розумінні корінних проблем науки і практики провідними зарубіжними та вітчизняними тифлопедагогами.

Вміти правильно працювати з літературою

Базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі тифлопедагогіки, загальної, вікової та педагогічної тифлопсихології, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами

Базові знання психофізіологічних особливостей дітей з порушеннями зору, особливостей реалізації індивідуального та диференційованого підходів у процесі навчання і виховання

7. Короткий зміст дисципліни. Особливості і умови розвитку тифлопсихології як окремої науки. Основні періоди розвитку тифлопсихології. Підходи у тлумаченні психології сліпих. Вплив порушень зору на встановлення взаємодії особистості з широким соціальним середовищем. Погляди дослідників про вплив порушеної зорової функції на психічний розвиток людини. Інтроспективна тифлопсихологія. Асоціативна тифлопсихологія. Умоглядна філософія інтроспекціонізма. Рефлексологія в тифлопсихології. Внесок провідних тифлопсихологів у розвиток вітчизняної тифлопсихології Основні досягнення в розвитку тифлопсихології у незалежній Україні. Методична та науково-дослідна робота в галузі тифлопсихології.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Гроза Т. А. История обучения детей с нарушениями зрения в Украинской ССР (к 100-летию организации систематического обучения слепых детей) // Дефектология. – 1985. – № 2. – С. 69-75.

2. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

3. Федоренко С.В. Методологічні основи досліджень питань історії тифлопедагогіки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова., 2005. – №3. – С.142-149.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.